lolita*

46 tekstów – auto­rem jest lo­lita*.

Myślała, że to ona jest ra­niona, że każdy fa­cet ją wy­korzys­tu­je, że jest ska­zana na wie­czne cier­pienie przez nich. A oka­zało się, że to ona jest podłą suką przez którą mężczyźni płaczą jak ma­li chłopcy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2012, 00:00

Sie­działa sa­ma, w dłoni trzy­mała kieliszek czer­wo­nego wi­na, zas­ta­nawiała się nad dzi­siej­szym dniem, nies­podziewa­nie po­myślała o nim. Po chwi­li spadła jed­na łza, dru­ga, trze­cia w tym za­mie­sza­niu wy­lała wi­no na biały dy­wan.
-Jas­na cho­lera zno­wu będzie trze­ba sprzątać! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 grudnia 2011, 21:21

Jes­tem tyl­ko pluszo­wym mi­siem, który za­miast ser­ca ma ba­terie i mecha­nicznie pow­tarza I lo­ve you I lo­ve you. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 grudnia 2011, 22:43

W złud­nej ciszy sa­mot­ności spływają przej­rzys­te łzy nadziei. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 10 października 2011, 23:36

Sie­działa na skra­ju rzeczy­wis­tości puszczając myd­la­ne bańki marzeń, spoglądając w różową przyszłość. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 8 września 2011, 20:26

jeśli Ci na czymś/kimś za­leży to nie próbu­jesz raz ale sta­rasz się tak długo aż osiągniesz sukces 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 czerwca 2011, 23:48

nadzieja ona kiedyś w końcu umiera w sa­mot­ności pop­rzedzo­na wiel­kim bólem, smut­kiem i roz­cza­rowa­niem


in­spi­rac­ja ~Miki'94 

myśl
zebrała 45 fiszek • 11 czerwca 2011, 22:50

pot­knęłam się, upa­dałam na sam dół, stchórzyłam w naj­ważniej­szym mo­men­cie nasze­go związku ale ty mi nie po­dałeś dłoni nie pod­niosłeś mnie, nie dałeś dru­giej szan­sy tyl­ko od­wróciłeś się i poszedłeś na no­wo od­kry­wać życie be­ze mnie 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 czerwca 2011, 20:21

A gdy ja od­ważyłam się po­wie­dzieć co do ciebie czuję
ty stchórzyłeś. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 16 maja 2011, 20:51

nie mów że masz pecha do dziew­czyn, które od ciebie od­chodzą
może po­myśl co ro­bisz, że de­cydują się na ta­ki krok 

myśl
zebrała 82 fiszki • 12 maja 2011, 20:40

lolita*

Taka jedna wariatka, jak ptak marzy by szybować w marzeniach jak kwiat wygrzewać się w promieniach szczęścia jak motyl cieszyć się wolnością taka jakaś, jakaś inna, nie z tej planety

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lolita*

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność